Pilvakirakó

A játék véget ért!

JÁTÉKSZABÁLYZAT

"RED BULL PILVAKIRAKÓ" JÁTÉK
RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT


 1. A Red Bull Hungária Kft. (1037 Budapest, Szépvölgyi út 137.) továbbiakban: "Szervező" által szervezett, a http://www.redbull.hu/pilvaker honlapon elérhető játékban (továbbiakban: "Játék") az a természetes személy (továbbiakban: "Játékos") vehet részt, aki
  • megfelel a 3/A. pontban meghatározott feltételeknek,
  • a Játék időtartama alatt címen elérhető kvízjátékot helyesen oldja meg,
  • az oldalon a regisztráció alatt nevét és e-mail címét megadja,
  • továbbá személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul
  • és a játékszabályzat ("Játékszabály") feltételeit elfogadja.

  A játékszabályzat mindenki számára hozzáférhető a www.redbull.hu honlapon. A játékban való részvétel a jelen játékszabályzat teljes körű elfogadását jelenti.

 2. A Játék 2017.02.17. napjától 2017.03.07-ig terjedő időtartamban kerül lebonyolításra.

  • 3/A. A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy, amennyiben megfelel a Játékszabályban foglalt valamennyi részvételi feltételnek. A Játékból ki vannak zárva a Szervező társaság munkavállalói, megbízott partnerei és alkalmazottai, valamint azoknak a Polgári Törvénykönyvben meghatározott közeli hozzátartozói.

  • 3/B. A játékba történő nevezés egy 2017.02.17. 18 óra 0 perc és 2017.03.07 23 óra 59 perc között megtörtént játékkal és azt követő regisztrációval történik.

   Leírás, adatok, előírások
   Egy játékos, egy e-mail címmel egy alkalommal nevezhet, de a sikeres játék eléréséhez korlátlan alkalommal próbálkozhat.

 3. A Játékban való részvételnek vásárlás, valamint a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben meghatározott egyéb feltétel nem képezi kötelező előfeltételét. A Játékban való részvételre csak az a személy jogosult, aki helyesen adta meg a Szervező számára a Játékos azonosításához szükséges adatokat. A Játékos által megadott adatok pontatlanságáért/hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a személyes kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

 4. A Játékban való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező semmiféle nem vállal felelősséget egyetlen játékossal, vagy bármely más olyan személlyel szemben, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a Játékszabályban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Játékban.

  Az alkalmazás letöltésével és a Játékra történő jelentkezéssel a Játékosok az adatkezelés szabályait, illetve a Játékszabályt elfogadják. A Játékosok a jelentkezéssel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

  • 5.1. megadott személyes adataikat a Szervező a Játékon keresztül nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatai ellátása céljából, a szükséges mértékben kezelje, ennek érdekében kifejezetten az előirányzott célhoz kötötten felhasználja;

  • 5.2. Vállalják továbbá, hogy külön írásbeli nyilatkozattal hozzájárulnak ahhoz, hogy róluk kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, melyet a Szervező és/vagy megbízottja a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában illetve hirdetéseiben, honlapján, Facebook és Instagram oldalán minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja, illetve az Interneten közzétegye a személyhez fűződő jogok maradéktalan betartása mellett.

 5. Az adatvédelem körében és azzal kapcsolatosan a játékosok tudomásul veszik, hogy személyes adataikat az Infotv. értelmében a Szervező és közreműködő partnerei kezelik és dolgozzák fel. Jelen játékszabályzatban és az Infotv-ben rögzített kötelezettségeinek teljesítéséért a Red Bull Hungária Kft. felel. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-92641/2016.

  Szervező a játékban résztvevőktől személyes adatokat nem kér. A Játék nyerteseitől adategyeztetés ill. nyereményátadás megkönnyítése érdekében a Szervező adatokat kérhet. A szervező ezen játékszabályzatban foglaltakon túl is köteles minden olyan védelmi intézkedést megtenni, amelyeknek a költség/ráfordítás igénye és az ezáltal biztosítani kívánt védelmi szint egymással arányban van. A megadott adatokat a Szervező kizárólag a jelen játékszabályzatban megjelölt célokra használja fel.

 6. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Játékos adatainak kezelésére kizárólag Magyarország területén kerülhet sor. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 137.

 7. A Játék során a játékos tisztában van az elektronikus adatátvitel természetéből, korlátozott kapacitásából, korlátozott hozzáférésből, állásidőkből, technikai korlátokból, a Játék felhasználóinak esetleges nagy számából és az ezzel kapcsolatos esetleges technikai és üzemeltetési okokból adódó nehézségekkel. Mindezekre figyelemmel a Játék hibamentességét a Szervező nem szavatolja, a Játékos a Játék alkalmazását kizárólag a saját kockázatára használja. A Szervezőt, illetve megbízottját a Játék alkalmazással összefüggésben adott információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért, továbbá a Játék alkalmazás használói által tanúsított magatartásért felelősség nem terheli, így mindezekért való esetleges helytállási kötelezettségét a Játékos tudtával ezennel kizárja.

 8. A fenti okok következtében a Szervező illetve megbízottja, a Játék alkalmazással kapcsolatban kizárólag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, kötelező erejű (eltérést nem engedő) szavatosságokat, jótállásokat, illetve felelősséget vállalja, a jelen Játékszabályban meghatározottak szerint. Minden más kifejezett, hallgatólagos vagy törvényes szavatosság, jótállás vagy felelősség a magyar jogszabályok által megengedett mértékben kizárt, különös tekintettel a jelen Játékszabályban foglalt esetekre. A fentiek mellett a Szervezőt, megbízottját nem terheli felelősség a Játék alkalmazás használatával kapcsolatban vagy annak alapján a játékos, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve közvetlen kárért, költségért, kiadásért (többek között a Játék alkalmazás használatának bármilyen módon való ellehetetlenülését, adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését harmadik személyek követelését).

 9. A Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű közleményt jelentet meg a www.redbull.hu/pilvaker honlapon. A Szervező továbbá jogfenntartással él a tekintetben is, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát játékot akár a játék időtartama alatt előzetes bejelentés nélkül egyoldalúan kiegészítse, módosítsa vagy megszüntesse, illetve ajánlatát különösebb indokolás nélkül visszavonja.
  A szabályzat módosításait, illetve a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező az előzőekben meghatározott formában teszi közzé a www.redbull.hu/pilvaker honlapon, így az egyes Játékosok személyes felelőssége, hogy ezekről körültekintő avagy az előírt megfelelő módon közvetlenül tájékozódjanak.

 10. A játékosok saját felelősségre vesznek részt a nyeremény (lásd 15. Pont) felhasználásában, vállalják, hogy azzal kapcsolatban külön írásbeli nyilatkozatot tesznek.

 11. A Játékszabályra, a Játékra a mindenkori hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló esetleges jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

 12. A Facebook ill. az Instagram oldalak a Játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartoznak. Ezen oldalak a Játékot nem szponzorálják, támogatják, felügyelik, illetve más módon sincsenek kapcsolatban a Játékkal. A Játékos az általa a Játék során átadott információkat a Szervező, illetve megbízottja, és nem az Instagram ill. a Facebook számára adja át.

 13. A nyertes időpontok, melyekhez a legközelebbi időpontban regisztráló játékosok nyernek Közjegyző és a 2 (kettő) tagú sorsolási bizottság jelenlétében (a továbbiakban "Sorsolási Bizottság") kerültek a kisorsolásra 2017-03-08-án, 10 órakor az alábbi címen: 1037, Budapest, Szépvölgyi út 137.

  A fődíj az összes regisztrált játékos között, Közjegyző és a 2 (kettő) tagú sorsolási bizottság jelenlétében (a továbbiakban "Sorsolási Bizottság") kerül kisorsolásra 2017-03-08-án, 10 órakor az alábbi címen: 1037, Budapest, Szépvölgyi út 137. A fődíj nyeremény esetében 10 db tartaléknyertes kisorsolására kerül sor.

  A nyerteseket a Szervező a regisztrációkor megadott e-mail címen értesíti a sorsolást követő két órán belül. A nyertesnek 2017-03-08. déli 12 órától számított 48 óra áll rendelkezésükre a visszajelzésre.

  Az első sorsolás esetében, a visszajelzés hiányában a nyertes helyét a nyerő időponthoz eső legközelebbi időpontban regisztrált játékos, tartaléknyertes veszi át és ez érvényes mindaddig, amíg érvényes megkeresésre nem kerül sor.
  A fent leírt eseten túl a soron következő, hogy:
  - a nyertes nem felel meg a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak, vagy
  - a nyertes írásban lemond a nyereményéről.
  A tartaléknyertes(ek) értesítése a jelen pontban leírtak szerint (nyertesek értesítése) történik.

  Az második sorsolás esetében, a visszajelzés hiányában a nyertes helyét az első tartaléknyertes veszi át. Az ő esetleges diszkvalifikációja vagy visszalépése esetén, a soron következő tartaléknyertes lép a helyébe.
  A fent leírt eseten túl a tartaléknyertes nyeremény-igényének életbelépési feltétele, hogy:
  - a nyertes nem felel meg a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak, vagy
  - a nyertes írásban lemond a nyereményéről.
  A tartaléknyertes(ek) értesítése a jelen pontban leírtak szerint (nyertesek értesítése) történik.


  A nyeremények költségét a Szervező vállalja, a fődíj esetében a két főre szóló utazási költség Budapest és Las Vegas között és a Las Vegas-i szállás költsége is a Szervezőt terheli.

 14. Nyeremények:

  Első dátum (10 db nyertes)

  10 darab Red Bull Pilvaker páros belépőjegy a március 15-én, 18 órakor kezdődő előadásra, az Erkel Színházba.
  A csomag értéke: 30.000 Ft.


  Második dátum (10 db nyertes)

  10 darab Red Bull Pilvaker páros belépőjegy a március 14-i főpróbára, az Erkel Színházba.
  A csomag értéke: 20.000 Ft.  A nyeremény nyertese köteles a Szervezővel együttműködni abban, hogy a nyeremény átadása, igénybevétele megtörténjen. A nyeremény felhasználásának feltétele, hogy a nyertes igazolja személyazonosságát. A nyertes neve és a nyereménye felkerül a www.redbull.hu honlapra.  Budapest, 2017.02.16.


  Red Bull Hungária Kft.
  Szervező